Tin tức
 • zoom in
 • zoom out
 • text align left
 • text align center
 • text align right
 • Làm đậm

HIỂU RÕ HƠN VỀ YÊU CẦU NHÀ Ở KHI THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐOÀN TỤ

Những yêu cầu chi tiết về nhà ở được qui định trong các văn bản sau:

A. Người bảo lãnh phải có quyền sử dụng một chỗ ở


a. Theo MIGRFS 2/2017: Tại thời điểm người được bảo lãnh dự định chuyển tới Thụy Điển, người bảo lãnh phải có toàn quyền sử dụng một chỗ ở mà người này:

 • sở hữu. LÆ°u ý laÌ€ những trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p đồng sở hữu hiếm khi Ä‘Æ°Æ¡Ì£c chấp nhận. TrÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p hiếm hoi Ä‘Æ°Æ¡Ì£c chấp nhận Ä‘ó laÌ€ khi sÆ¡ đồ của bất động sản đồng sở hữu Ä‘ó chỉ ra rằng nó bao gồm hai phần riêng biệt, mỗi phần bao gồm lối Ä‘i vaÌ€o riêng, bếp riêng, nhaÌ€ tắm riêng vaÌ€ các phoÌ€ng ngủ.

 • thuê laÌ£i theo hÆ¡Ì£p đồng förstahandkontrakt hoặc andrahandkonstrakt. Trong trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p thuê laÌ£i andrahandkonstrakt, cần có sÆ°Ì£ phê duyệt đồng ý của hyresvärd (chủ nhaÌ€) vaÌ€/hoặc bostadsrättsförening (hội Ä‘oaÌ€n Ä‘aÌ£i diện cho những ngÆ°Æ¡Ì€i sinh sống trong cuÌ€ng một toÌ€a nhaÌ€ vaÌ€ cuÌ€ng có bostadsrätt)

 • có bostadrätt (theo tÆ°Ì€ Việt nam có thể goÌ£i laÌ€ nhaÌ€ "hỏa hồng”, tức laÌ€ ngÆ°Æ¡Ì€i mua trả một khoản tiền cho chủ nhaÌ€ để có quyền sở hữu căn hộ nhÆ°ng haÌ€ng tháng vẫn Ä‘óng một khoản phí nhất Ä‘iÌ£nh)

   

b. Theo SOU 2008:114 (được ghi tại trang 97):

 • NgÆ°Æ¡Ì€i bảo lãnh sống trong một ngôi nhaÌ€ của ngÆ°Æ¡Ì€i khác (inneboende) không Ä‘Æ°Æ¡Ì£c coi laÌ€ có quyền sở hữu một chỗ ở Ä‘aÌ£t Ä‘ủ Ä‘iều kiện để bảo lãnh.


c. Theo MIG 2011:16

 • Điều kiện về nhaÌ€ ở Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Ä‘ánh giá laÌ€ Ä‘áp ứng tiêu chuẩn nếu, taÌ£i thÆ¡Ì€i Ä‘iểm Ä‘Æ°Æ¡Ì£c yêu cầu chứng minh, ngÆ°Æ¡Ì€i bảo lãnh chỉ ra Ä‘Æ°Æ¡Ì£c miÌ€nh Ä‘ang sở hữu một chỗ ở Ä‘áp ứng Ä‘ủ tiêu chuẩn về số phoÌ€ng + diện tích, vaÌ€ sÆ°Ì£ sở hữu ấy sẽ kéo daÌ€i ít nhất 1 năm tới. Nếu taÌ£i thÆ¡Ì€i Ä‘iểm Ä‘Æ°Æ¡Ì£c yêu cầu chứng minh ngÆ°Æ¡Ì€i bảo lãnh chÆ°a thÆ°Ì£c tế sở hữu chỗ ở, nhÆ°ng chứng minh Ä‘Æ°Æ¡Ì£c laÌ€ sẽ sở hữu chỗ ở Ä‘ó vaÌ€ sÆ°Ì£ sở hữu Ä‘ó kéo daÌ€i ít nhất 1 năm, Ä‘iều kiện về nhaÌ€ ở cũng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Ä‘ánh giá laÌ€ Ä‘áp ứng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, những Ä‘ánh giá nhÆ° thế naÌ€y phải laÌ€ những Ä‘ánh gia có tính tổng quát, dÆ°Ì£a trên nhiều thông tin cuÌ€ng một lúc trong tÆ°Ì€ng hồ sÆ¡ cuÌ£ thể. Phần naÌ€y có ý nghĩa nhÆ° sau, ví duÌ£ một ngÆ°Æ¡Ì€i muốn bảo lãnh vÆ¡Ì£ vaÌ€ một con sang ThuÌ£y Điển. TaÌ£i thÆ¡Ì€i Ä‘iểm Ä‘Æ°Æ¡Ì£c yêu cầu chứng minh nhaÌ€, anh ta chứng minh Ä‘Æ°Æ¡Ì£c anh ta Ä‘ang có hÆ¡Ì£p đồng andrahandkonstrakt căn hộ có 1 phoÌ€ng ngủ. Điều kiện căn hộ vaÌ€ số phoÌ€ng Ä‘áp ứng yêu cầu. NhÆ°ng hÆ¡Ì£p đồng andrahandkonstrakt naÌ€y chỉ kéo daÌ€i 8 tháng => hồ sÆ¡ hỏng. HÆ¡Ì£p đồng naÌ€y cần kéo daÌ€i ít nhất 1 năm kể tÆ°Ì€ thÆ¡Ì€i Ä‘iểm anh naÌ€y phải chứng minh Ä‘iều kiện nhaÌ€ ở. Nếu taÌ£i thÆ¡Ì€i Ä‘iểm Ä‘ó anh ta chÆ°a chính thức sở hữu căn hộ, nhÆ°ng hÆ¡Ì£p đồng thuê Ä‘ã Ä‘Æ°Æ¡Ì£c ký vaÌ€ hÆ¡Ì£p đồng Ä‘ó có thÆ¡Ì€i haÌ£n 1 năm, keÌ€m thêm Ä‘ó anh ta chứng minh Ä‘Æ°Æ¡Ì£c miÌ€nh Ä‘ã tiến haÌ€nh thủ tuÌ£c để rÆ¡Ì€i chỗ ở hiện taÌ£i chuẩn biÌ£ chuyển sang chỗ ở mới nhÆ° kế hoaÌ£ch, đồng thÆ¡Ì€i chứng minh Ä‘Æ°Æ¡Ì£c anh ta có việc laÌ€m thu nhập ổn Ä‘iÌ£nh để chi trả phí thuê nhaÌ€ => hồ sÆ¡ qua Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bước về nhaÌ€ ở.



B. Qui định về diện tích và số phòng


Cũng theo MIGRFS 2/2017:

 • Hai ngÆ°Æ¡Ì€i lớn cần nhaÌ€ một phoÌ€ng vaÌ€ bếp hoặc góc bếp. Có thêm trẻ em cần có thêm phoÌ€ng. Hai trẻ em có thể chung một phoÌ€ng => NhÆ° vậy không có yêu cầu cuÌ£ thể về diện tích. NhÆ°ng taÌ£i sao một số trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p khi chồng bảo lãnh vÆ¡Ì£, không có con, laÌ£i biÌ£ tÆ°Ì€ chối hồ sÆ¡ khi ngÆ°Æ¡Ì€i chồng Ä‘ó Ä‘ang sở hữu loaÌ£i căn hộ maÌ€ ở ThuÌ£y Điển goÌ£i laÌ€ "nhaÌ€ một phoÌ€ng”. Lý do laÌ€ cái bếp. Trong văn bản naÌ€y yêu cầu phải laÌ€ "kokvrå”, maÌ€ rất nhiều nhaÌ€ một phoÌ€ng do diện tích quá nhỏ không có Ä‘Æ°Æ¡Ì£c "kokvrå” maÌ€ chỉ có "kokskÃ¥p”. "KokskÃ¥p” chỉ laÌ€ chỗ để nấu Ä‘Æ¡n giản có tủ laÌ£nh, bếp nấu, bồn rửa. "Kokvrå” thÆ°Æ¡Ì€ng laÌ€ một không gian rộng hÆ¡n, tÆ°Æ¡ng đối ngăn cách với các viÌ£ trí khác trong nhaÌ€ vaÌ€ có loÌ€ nướng + quaÌ£t thông gió.


Hi vọng thông tin trên có ích cho mọi người trong quá trình chuẩn bị nộp hồ sơ xin đoàn tụ.

Các bài viết khác

•  CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỀU CHỈNH VỀ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIA HAÌ£N GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

•  Äiều chỉnh của Sở Di Trú trong hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện những thay đổi trong luật nhập cÆ° 2016

•  HÆ°á»›ng dẫn chi tiết qui trình xin thị thá»±c thăm thân tại Thụy Điển

•  Những thay đổi quan trọng trong luật nhập cÆ° năm 2016

•  Giá»›i thiệu về khóa học SFI (Svenska för invandrare)

•  Giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách của Försäkringkassan